Menu:

Adres

Politechnika Białostocka
Wydział Budown.
i Inżynierii Środow.
Katedra Mechaniki Konstrukcji

 • ul. Wiejska 45 E
 • 15-333 Białystok
 • tel. (+48) 797 99 59 42
 • k.czech@pb.edu.plPUBLIKACJE

 1. Czech K., Gosk W.: Wiarygodnoœć pomiaru drgań powierzchniowych gruntu. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, Vol. 15, nr 2 (2016), s. 79-89.

 2. Gosk W., Czech K.: Ocena modułu sztywnoœci gruntu na podstawie pomiaru drgań powierzchniowych. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, Vol. 15, nr 2 (2016), s. 67-77.

 3. Czech K., Gosk W.: Analysis of the Vibration Propagation Induced by Pulling out of Sheet Pile Wall in a Close Neighbourhood of Existing Buildings. Procedia Engineering, Vol. 143 (2016), s. 1460-1467.

 4. Czech K.: The Impact of the Type and Technical Condition of Road Surface on the Level of Traffic-Generated Vibrations Propagated to the Environment. Procedia Engineering, Vol. 143 (2016), s. 1358-1367.

 5. Czech K. R., Miedziałowski Cz., Chyży T.: Wpływ stanu technicznego nawierzchni drogowej na budynki i ich użytkowników. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. Białystok, 2015.

 6. Gosk W., Czech K.: Drgania powierzchniowe podłoża gruntowego wywołane udarem spadajšcej masy – badania terenowe i identyfikacja sztywnoœci gruntu. Inżynieria morska i geotechnika. Łódz, 2015.

 7. Czech K. R., Miedziałowski Cz., Chyży T.: Wpływ poprawy stanu drogi na redukcję drgań w zabytkowym kompleksie budynków. Materiały budowlane, 6/2015, str. 105-106.

 8. Czech K., Miedziałowski Cz.: Wprowadzenie do diagnozy dynamicznej budynków. Biuletyn informacyjny, Nr 2 (49), Białystok, czerwiec 2015, str. 28-30.

 9. Czech K. R.: Wpływ rodzaju nawierzchni drogowej i obciążeń dynamicznych od pojazdów na poziom drgań powierzchniowych propagowanych do otoczenia. Przeglšd komunikacyjny. 9/2013, str. 11-17.

 10. Czech K. R.: Wpływ stanu technicznego nawierzchni drogowej na propagację powierzchniowych drgań komunikacyjnych do otoczenia. Transport Miejski i Regionalny. 7/2013, str. 26-33.

 11. Chyży T., Czech K. R., Miedziałowski Cz.: Wpływ wybranych czynników na propagację drgań drogowych w obrębie zabytkowego zespołu budynków, Inżynieria i Budownictwo, 6/2011, str. 320-323.

 12. Ezerskiy V., Czech K. R.: Analiza optymalizacyjna właściwości fizykomechanicznych modyfikowanych betonów drobnoziarnistych, Inżynieria i Budownictwo, 6/2011, str. 335-337.

 13. Chyży T., Czech K. R., Malesza M., Miedziałowski Cz.: Investigations and evaluation of road vibrations influence in historic buildings complex. REMO 2009, Wrocław, grudzień 2009.

 14. Jezierski W., Czech K. R.: Trójkryterialna optymalizacja właściwości drobnoziarnistych betonów cementowych modyfikowanych dodatkami polimerowymi. Pięćdziesiąta czwarta konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB - Zrównoważony rozwój w budownictwie. Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Krynica 2008.

 15. Jezierski W., Czech K. R.: Wpływ dodatków polimerowych na parametry wytrzymałościowe betonów cementowych. Przegląd Budowlany, Nr 1, styczeń 2008, str. 28-31.

 16. Jezierski W., Czech K. R.: Zespolony moduł sprężystości w drobnoziarnistych betonach cementowych modyfikowanych wybranymi polimerami. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 31, Białystok, 2007, str. 115-128.

 17. Jezierski W., Czech K. R.: Wpływ dodatków polimerowych na parametry wytrzymałościowe betonów cementowych. Przegląd Budowlany, Nr 4, kwiecień 2007, str. 48-51.

 18. Jezierski W., Czech K. R.: Tłumienie materiałowe w drobnoziarnistych betonach cementowych modyfikowanych polimerami. Przegląd Budowlany, Nr 1, styczeń 2007, str. 32-37.

 19. Jezierski W., Czech K. R.: Badania eksperymentalne współczynnika rozproszenia w betonach modyfikowanych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 27, Białystok, 2006, str. 61-70.

 20. Czech K. R., Ryżyński Wł., Zubrycki P.: Cyfrowa obróbka danych do wyznaczania wielkości tłumienia materiałowego w betonach drobnoziarnistych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 26, Białystok, 2005, str. 45-62.

 21. Czech K. R., Hościło B., Ryżyński Wł., Zubrycki P.: Wyznaczanie tłumienia materiałowego i zespolonego modułu sprężystości w betonach drobnoziarnistych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 26, Białystok 2005, str. 63-72.

 22. Miedziałowski Cz., Chyży T., Czech K. R.: Analiza przenoszenia drgań technologicznych przez podłoże gruntowe na obiekty budowlane. Współpraca budowli z podłożem gruntowym: II Problemowa Konferencja Geotechniki, Białowieża, 17-18.06.2004.

 23. Chyży T., Czech K. R., Tribiłło R.: Redukcja oddziaływań dynamicznych generowanych ruchem pojazdów kołowych na budowle inżynierskie. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 23, Białystok, 2003, str. 33-45.

 24. Chyży T., Czech K. R., Tribiłło R.: Metody pasywnej wibroizolacji budynków w zakresie eliminacji wpływu drgań komunikacyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 23, Białystok, 2003, str. 21-31.

 25. Czech K. R., Tribiłło R.: Tłumienie drgań poprzecznych w elementach z betonu. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 22, Białystok, 2002, str. 61-82.

 26. Czech K. R., Tribiłło R.: Koncepcja kształtowania stanowisk badawczych do oceny tłumienia drgań wzdłużnych betonu. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 22, Białystok, 2002, str. 47-60.

 27. Czech K. R.: Tłumienie materiałowe w teoretycznych modelach liniowych. II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 23-25 maja 2001 r., str. 45-54.

 28. Czech K. R., Tribiłło R.: Wpływ wybranych parametrów materiałowych na tłumienie drgań. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne Nr 140. Budownictwo z. 21, Białystok, 2001, str. 37-50.

 29. Ryżyński Wł., Czech K. R.: Wpływ zmian sztywności uszkodzonego stropu żelbetowego na dynamiczne obciążenie impulsowe. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki Techniczne Nr 133, Budownictwo z. 20, Białystok, 2000, str. 217-227.

 30. Czech K. R., Ryżyński Wł., Steckiewicz R.: Symulacja numeryczna odpowiedzi dynamicznej układu budynek-podłoże gruntowe tłumionego pasywnie. Symulacja w badaniach i rozwoju: Szóste Warsztaty Naukowe PTSK, s. 65, Białystok - Białowieża, 25-27.08.1999.

 31. Czech K. R.: Wpływ zmian sztywności uszkodzonego stropu żelbetowego na odpowiedz dynamiczną. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki, Wydaw. Politechniki Białostockiej, s. 28-35, Białystok, 7-8.10.1999.

 32. Czech K. R., Miedziałowski Cz.: Analiza naprężeń w ścianach konstrukcyjno usztywniających budynków. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki Techniczne Nr 119, Budownictwo z. 18, s. 71-84, Białystok, 1998.

 33. Baszeń M., Czech K. R., Malesza M., Miedziałowski Cz.: Projektowanie konstrukcji budynku wspomagane komputerem. Budownictwo mieszkaniowe w krajach Europy środkowej i wschodniej w okresie transformacji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Mieszkanie XXI wieku, T. 2, s. 67-72, Białystok, 1997.

 34. Czech K. R., Baszeń M.: Analiza statyczna ścian konstrukcyjno usztywniających z otworami. XIX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, T. 1, s. 20-24, Zielona Góra, kwiecień 1997.

 35. Czech K. R., Baszeń M.: Wpływ ortotropii materiałowej na stan naprężeń i odkształceń w tarczach. XIX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, T. 1, s. 15-19, Zielona Góra, kwiecień 1997.

 36. Baszeń M., Czech K. R., Malesza M., Miedziałowski Cz.: Schemat statyczny i podatność podłoża a siły wewnętrzne w konstrukcjach budowlanych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 16, s. 9-21, Białystok 1997.


PRACE NAUKOWO-BADAWCZE


 1. Czech K. R.: Tłumienie wewnętrzne w drobnoziarnistych betonach cementowych modyfikowanych polimerami (Praca Doktorska), Białystok, 2006.

 2. Czech K. R., Chyży T.: Parametryzacja własności dynamicznych materiałów stosowanych w inżynierii tłumienia drgań. Białystok, wrzesień 2002.

 3. Chyży T., Czech K., Leończuk A.: Praca naukowo-badawcza - Dynamiczność terenów sejsmicznych w okręgu miedziowym ZG "RUDNA". ITB, Białystok, maj 2002.

UNDER CVONSTRUCTION - strona w budowie