Menu:

Adres

Politechnika Białostocka
Wydział Budown.
i Inżynierii Środow.
Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji

 • ul. Wiejska 45 E
 • 15-351 Białystok
 • tel. (+48) 797 995 943
 • k.czech@pb.edu.plPUBLIKACJE

 1. Czech, K.R. Modal Analysis of Selected Measuring Bases and Their Impact on the Recorded Level of Surface Accelerations. Applied Sciences (Switzerland), 2020, 10 (9), 3128.

 2. Czech, K.R.; Gardziejczyk, W. Dynamic Stiffness of Bituminous Mixtures for the Wearing Course of the Road Pavement-A Proposed Method of Measurement. Materials, 2020, 13 (8), 1973.

 3. Czech, K.R.; Gosk, W. Impact of the Operation of a Tri-Band Hydraulic Compactor on the Technical Condition of a Residential Building. Applied Science, Appl. Sci. 2019, 9(2), 336 (DOI 10.3390/app9020336).

 4. Czech K., Babiński W.: Operational Modal Analysis of Frame Building Module during Road Transport. World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium: WMCAUS 2018, Prague, June 18-22, 2018 Prague. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 052044 IOP Publishing (DOI 10.1088/1757-899X/471/5/052044).

 5. Gosk W., Czech K.: Ocena możliwości wyznaczenia modułów sztywności i współczynnika Poissona gruntu na podstawie pomiaru przyspieszeń drgań powierzchniowych [ref.]. XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej: VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników, Warszawa, 04-07.09.2018. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, Vol. 17, nr 2 (2018), s. 15-23. (DOI: 10.22630/ASPA.2018.17.2.11).

 6. Gosk W., Czech K.: Ocena komfortu wibracyjnego ludzi w budynku w aspekcie zmiany jego funkcji z biurowej na mieszkalną. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, T. 34, z. 64, nr 4-2 (2017). s. 531-5384. (DOI: 10.7862/rb.2017.270).

 7. Grygo R., Czech K., Palenceusz M.: Numeryczna analiza odkształceń płaskich dzwigarów kratowych oraz ich weryfikacja przy wykorzystaniu stanowiska do badań parametrów mechanicznych konstrukcji w skali naturalnej. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury Journal Of Civil Engineering, Environment And Architecture JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (4/17), pazdziernik-grudzień 2017, s. 359-366. (DOI: 10.7862/rb.2017.253).

 8. Czech K., Gosk W.: Measurement of Surface Vibration Accelerations Propagated in the Environment [ref.]. Transportation Geotechnics and Geoecology: International scientific conference: TGG-2017, St. Petersburg, May 15-19, 2017. Procedia Engineering ISSN 1877-7058. Vol. 189 (2017). s. 45-50. (DOI: 10.1016/j.proeng.2017.05.008).

 9. Czech K., Gosk W.: The impact of work of hydraulic compactor type V8 from MTS on the level of vibrations propagated to the environment [ref.]. Transportation Geotechnics and Geoecology: International scientific conference: TGG-2017, St. Petersburg, May 15-19, 2017. Procedia Engineering ISSN 1877-7058. Vol. 189 (2017). s. 478-483. (DOI: 10.1016/j.proeng.2017.05.077).

 10. Gosk W., Czech K.: Determination of Sandy Subsoil Stiffness on the Basis of Surface Vibration Measurement [ref.]. Transportation Geotechnics and Geoecology: International scientific conference: TGG-2017, St. Petersburg, May 15-19, 2017. Procedia Engineering ISSN 1877-7058. Vol. 189 (2017). s. 105-110. (DOI: 10.1016/j.proeng.2017.05.018).

 11. Czech K., Gosk W.: Wpływ masy podstaw pomiarowych na rejestrowane drgania powierzchniowe gruntu. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury ISSN 2300-5130 e-ISSN 2300-8903. T. 33, z. 63, nr 4 (2016) s. 79-87. (DOI: 10.7862/rb.2016.250)

 12. Czech Krzysztof R., Gosk Wojciech: THE CREDIBILITY OF MEASUREMENT OF SURFACE VIBRATIONS. Acta Sci.Pol. Arch., 2016, 15.2: 79–89. http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue2/abstract-79.html

 13. Gosk W., Czech K.: Ocena modułu sztywności gruntu na podstawie pomiaru drgań powierzchniowych. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, Vol. 15, nr 2 (2016), s. 67-77.

 14. Czech K., Gosk W.: Analysis of the Vibration Propagation Induced by Pulling out of Sheet Pile Wall in a Close Neighbourhood of Existing Buildings. Procedia Engineering, Vol. 143 (2016), s. 1460-1467.

 15. Czech K.: The Impact of the Type and Technical Condition of Road Surface on the Level of Traffic-Generated Vibrations Propagated to the Environment. Procedia Engineering, Vol. 143 (2016), s. 1358-1367.

 16. Czech K. R., Miedziałowski Cz., Chyży T.: Wpływ stanu technicznego nawierzchni drogowej na budynki i ich użytkowników. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. Białystok, 2015.

 17. Gosk W., Czech K.: Drgania powierzchniowe podłoża gruntowego wywołane udarem spadającej masy – badania terenowe i identyfikacja sztywności gruntu. Inżynieria morska i geotechnika. Łódz, 2015.

 18. Czech K. R., Miedziałowski Cz., Chyży T.: Wpływ poprawy stanu drogi na redukcję drgań w zabytkowym kompleksie budynków. Materiały budowlane, 6/2015, str. 105-106.

 19. Czech K., Miedziałowski Cz.: Wprowadzenie do diagnozy dynamicznej budynków. Biuletyn informacyjny, Nr 2 (49), Białystok, czerwiec 2015, str. 28-30.

 20. Czech K. R.: Wpływ rodzaju nawierzchni drogowej i obciążeń dynamicznych od pojazdów na poziom drgań powierzchniowych propagowanych do otoczenia. Przegląd komunikacyjny. 9/2013, str. 11-17.

 21. Czech K. R.: Wpływ stanu technicznego nawierzchni drogowej na propagację powierzchniowych drgań komunikacyjnych do otoczenia. Transport Miejski i Regionalny. 7/2013, str. 26-33.

 22. Chyży T., Czech K. R., Miedziałowski Cz.: Wpływ wybranych czynników na propagację drgań drogowych w obrębie zabytkowego zespołu budynków, Inżynieria i Budownictwo, 6/2011, str. 320-323.

 23. Ezerskiy V., Czech K. R.: Analiza optymalizacyjna właściwości fizykomechanicznych modyfikowanych betonów drobnoziarnistych, Inżynieria i Budownictwo, 6/2011, str. 335-337.

 24. Chyży T., Czech K. R., Malesza M., Miedziałowski Cz.: Investigations and evaluation of road vibrations influence in historic buildings complex. REMO 2009, Wrocław, grudzień 2009.

 25. Jezierski W., Czech K. R.: Trójkryterialna optymalizacja właściwości drobnoziarnistych betonów cementowych modyfikowanych dodatkami polimerowymi. Pięćdziesiąta czwarta konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB - Zrównoważony rozwój w budownictwie. Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Krynica 2008.

 26. Jezierski W., Czech K. R.: Wpływ dodatków polimerowych na parametry wytrzymałościowe betonów cementowych. Przegląd Budowlany, Nr 1, styczeń 2008, str. 28-31.

 27. Jezierski W., Czech K. R.: Zespolony moduł sprężystości w drobnoziarnistych betonach cementowych modyfikowanych wybranymi polimerami. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 31, Białystok, 2007, str. 115-128.

 28. Jezierski W., Czech K. R.: Wpływ dodatków polimerowych na parametry wytrzymałościowe betonów cementowych. Przegląd Budowlany, Nr 4, kwiecień 2007, str. 48-51.

 29. Jezierski W., Czech K. R.: Tłumienie materiałowe w drobnoziarnistych betonach cementowych modyfikowanych polimerami. Przegląd Budowlany, Nr 1, styczeń 2007, str. 32-37.

 30. Jezierski W., Czech K. R.: Badania eksperymentalne współczynnika rozproszenia w betonach modyfikowanych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 27, Białystok, 2006, str. 61-70.

 31. Czech K. R., Ryżyński Wł., Zubrycki P.: Cyfrowa obróbka danych do wyznaczania wielkości tłumienia materiałowego w betonach drobnoziarnistych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 26, Białystok, 2005, str. 45-62.

 32. Czech K. R., Hościło B., Ryżyński Wł., Zubrycki P.: Wyznaczanie tłumienia materiałowego i zespolonego modułu sprężystości w betonach drobnoziarnistych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 26, Białystok 2005, str. 63-72.

 33. Miedziałowski Cz., Chyży T., Czech K. R.: Analiza przenoszenia drgań technologicznych przez podłoże gruntowe na obiekty budowlane. Współpraca budowli z podłożem gruntowym: II Problemowa Konferencja Geotechniki, Białowieża, 17-18.06.2004.

 34. Chyży T., Czech K. R., Tribiłło R.: Redukcja oddziaływań dynamicznych generowanych ruchem pojazdów kołowych na budowle inżynierskie. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 23, Białystok, 2003, str. 33-45.

 35. Chyży T., Czech K. R., Tribiłło R.: Metody pasywnej wibroizolacji budynków w zakresie eliminacji wpływu drgań komunikacyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 23, Białystok, 2003, str. 21-31.

 36. Czech K. R., Tribiłło R.: Tłumienie drgań poprzecznych w elementach z betonu. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 22, Białystok, 2002, str. 61-82.

 37. Czech K. R., Tribiłło R.: Koncepcja kształtowania stanowisk badawczych do oceny tłumienia drgań wzdłużnych betonu. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 22, Białystok, 2002, str. 47-60.

 38. Czech K. R.: Tłumienie materiałowe w teoretycznych modelach liniowych. II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 23-25 maja 2001 r., str. 45-54.

 39. Czech K. R., Tribiłło R.: Wpływ wybranych parametrów materiałowych na tłumienie drgań. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne Nr 140. Budownictwo z. 21, Białystok, 2001, str. 37-50.

 40. Ryżyński Wł., Czech K. R.: Wpływ zmian sztywności uszkodzonego stropu żelbetowego na dynamiczne obciążenie impulsowe. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki Techniczne Nr 133, Budownictwo z. 20, Białystok, 2000, str. 217-227.

 41. Czech K. R., Ryżyński Wł., Steckiewicz R.: Symulacja numeryczna odpowiedzi dynamicznej układu budynek-podłoże gruntowe tłumionego pasywnie. Symulacja w badaniach i rozwoju: Szóste Warsztaty Naukowe PTSK, s. 65, Białystok - Białowieża, 25-27.08.1999.

 42. Czech K. R.: Wpływ zmian sztywności uszkodzonego stropu żelbetowego na odpowiedz dynamiczną. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki, Wydaw. Politechniki Białostockiej, s. 28-35, Białystok, 7-8.10.1999.

 43. Czech K. R., Miedziałowski Cz.: Analiza naprężeń w ścianach konstrukcyjno usztywniających budynków. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki Techniczne Nr 119, Budownictwo z. 18, s. 71-84, Białystok, 1998.

 44. Baszeń M., Czech K. R., Malesza M., Miedziałowski Cz.: Projektowanie konstrukcji budynku wspomagane komputerem. Budownictwo mieszkaniowe w krajach Europy środkowej i wschodniej w okresie transformacji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Mieszkanie XXI wieku, T. 2, s. 67-72, Białystok, 1997.

 45. Czech K. R., Baszeń M.: Analiza statyczna ścian konstrukcyjno usztywniających z otworami. XIX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, T. 1, s. 20-24, Zielona Góra, kwiecień 1997.

 46. Czech K. R., Baszeń M.: Wpływ ortotropii materiałowej na stan naprężeń i odkształceń w tarczach. XIX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, T. 1, s. 15-19, Zielona Góra, kwiecień 1997.

 47. Baszeń M., Czech K. R., Malesza M., Miedziałowski Cz.: Schemat statyczny i podatność podłoża a siły wewnętrzne w konstrukcjach budowlanych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo z. 16, s. 9-21, Białystok 1997.


PRACE NAUKOWO-BADAWCZE


 1. Czech K. R.: Tłumienie wewnętrzne w drobnoziarnistych betonach cementowych modyfikowanych polimerami (Praca Doktorska), Białystok, 2006.

 2. Czech K. R., Chyży T.: Parametryzacja własności dynamicznych materiałów stosowanych w inżynierii tłumienia drgań. Białystok, wrzesień 2002.

 3. Chyży T., Czech K., Leończuk A.: Praca naukowo-badawcza - Dynamiczność terenów sejsmicznych w okręgu miedziowym ZG "RUDNA". ITB, Białystok, maj 2002.

UNDER CVONSTRUCTION - strona w budowie