Menu:

Adres


Politechnika Białostocka
Wydział Budown.
i Inżynierii Środow.
Katedra Mechaniki Konstrukcji

  • ul. Wiejska 45 E
  • 15-333 Białystok
  • tel. 85 746 95 96


HISTORIA
Katedry Mechaniki Konstrukcji


Katedra Mechaniki Konstrukcji ma swój początek w 1955 roku, kiedy to powstał zespół naukowo-dydaktyczny pod kierunkiem mgr inż. Edwarda Wardzińskiego. Członkami tego zespołu byli między innymi mgr inż. Konstanty Korn i mgr inż. Wacław Wysocki. W roku akademickim 1968/69 stałymi pracownikami tego Zespołu byli mgr inż. Edward Masłowski (późniejszy dr inż.) i mgr inż. Wiesław Bandyszewski (późniejszy dr inż.). Kolejnymi Kierownikami Zakładu, a następnie Katedry byli: w latach 1964-1976 dr inż. Eugeniusz Masłowski; w latach 1976-1980 dr inż. Ryszard Skarżyński (późniejszy prof.); w latach 1980-1984 dr inż. Mirosław Olejnik; w latach 1984-1987 doc. dr hab. inż. Jerzy Kujawski; w latach 1987-1988 dr inż. Czesław Miedziałowski (późniejszy prof.); w latach 1988-2005 prof. zw. dr hab. inż. Rościsław Tribiłło. Od 2005 roku Katedrą kieruje prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski.

W początkowym okresie działalności Zakładu, a następnie Katedry Mechaniki Budowli współpracownikami byli znani naukowcy z Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. inż. Jerzy Mutermilch, prof. dr hab. inż. Zbigniew Mazurkiewicz, doc. dr hab. inż. Zbigniew Raipert, którzy przyczynili się do dalszego samodzielnego rozwoju naukowego pracowników Katedry.

Zespół naukowo-dydaktyczny mechaniki budowli w 1974 r. został przekształcony w Zakład, w 1989 r. w Katedrę Mechaniki Budowli, a w roku 1999 w Katedrę Mechaniki Konstrukcji. W roku akademickim 1971/72 w Zespole naukowo-dydaktycznym powołano Pracownię Mechaniki Budowli. Od roku 1976 r. w Katedrze Mechaniki Konstrukcji działa Laboratorium Wytrzymałości Materiałów, a od roku 1992 dodatkowo Laboratorium Metod Numerycznych.

Aktualnie w Katedrze jest zatrudnionych: 2 profesorów, 6 adiunktów, 2 starszych wykładowców, 3 asystentów i 2 pracowników inżynieryjno-technicznych.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z takich przedmiotów jak: mechanika teoretyczna, mechanika techniczna i mechanika budowli, podstawy mechaniki konstrukcji budowlanych, podstawy wytrzymałości materiałów, wytrzymałość materiałów, wytrzymałość materiałów II, mechanika konstrukcji budowlanych, teoria sprężystości i plastyczności, metody obliczeniowe i metody komputerowe, komputerowe wspomaganie analizy konstrukcji, analiza konstrukcji w stadiach realizacji i eksploatacji, diagnostyka pomiarowa wytężenia konstrukcji budowlanych oraz podstawy informatyki.

Specjalnościami naukowo-badawczymi Katedry są:

Katedra szeroko współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi w kraju (między innymi: Politechniki: Warszawska, Krakowska, Gdańska, Poznańska i Śląska) i za granicą (Uniwersytet w Stuttgarcie (Niemcy), Instytut Politechniczny w Sevenans (Francja), Politechnika w Lozannie (Szwajcaria), Uniwersytet de Beria Interior (Portugalia), Instytut Politechniczny w Moskwie i Uniwersytet Techniczny w Wilnie).

Współpraca Katedry z przemysłem obejmuje bieżącą działalność doradczą, projekty oraz prace naukowo-badawcze. Dotyczy takich zagadnień jak:

W Katedrze dotychczas prace habilitacyjne obronili następujący pracownicy:

Ponadto wykonano następujące prace doktorskie: