Menu:

Adres

Politechnika Białostocka
Wydział Budown.
i Inżynierii Środow.
Katedra Mechaniki Konstrukcji

 • ul. Wiejska 45 E
 • 15-333 Białystok
 • tel. 85 746 95 96


PUBLIKACJE
pracowników Katedry


 1. Miedzialowski Cz., Malesza J., Szkobodziński M.: Structural interaction of tower with walls and flying buttress system in historic church [ref.]. Proceedings of the International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures: SHATIS’15. Dolnoœlšskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław, 2015, s. 280-288.

 2. Malesza M., Miedziałowski Cz., Malesza J.: Inżynieria produkcji domów ze szkieletem drewnianym. Ekonomia i Zarzšdzanie. Vol. 7, nr 1 (2015), s. 271-289.

 3. Malesza J., Miedziałowski Cz., Malesza M.: Defects of solid wood elements in the wood-framed residential building structure and recovery to technical life [ref.]. Proceedings of the International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures: SHATIS’15. Dolnoœlšskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław, 2015, s. 694-704.

 4. Czech K., Miedziałowski Cz., Chyży T.: Wpływ poprawy stanu drogi na redukcję drgań w zabytkowym kompleksie budynków. Materiały Budowlane, 2015, nr 6, s. 105-106.

 5. Baszeń M., Miedziałowski Cz.: Assessment of joint stiffness in timber structures based on experimental researches [ref.]. Proceedings of the International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures : SHATIS’15. Dolnoœlšskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2015, s. 872-879.

 6. Malesza J., Miedziałowski Cz., Malesza M.: Techniczne aspekty odbudowy i utrzymania obiektów zespołu pokamedulskiego w Wigrach = Technical aspects of reconstruction and preservation of the former Camaldolese monastery in Wigry, Wiadomoœci Konserwatorskie, 2013, Nr 36, s. 18-28. Publikacja zarejestrowana na rok 2014.

 7. Czech K. R., Gosk W.: Wpływ sposobu mocowania akcelerometrów na poziom rejestrowanych drgań powierzchniowych oœrodka gruntowego,Biuletyn WAT, 2014, Vol. 63, nr 3, s. 65-78.

 8. Krentowski J.: Disaster of an industrial hall caused by an explosion of wood dust and fire [ref.], Sixth International Conference on Engineering Failure Analysis ICEFA VI, Lisbon, July 6-9, 2014.

 9. Krentowski J.: Steel roofing disaster and the effect of the failure of butt joints, Engineering Failure Analysis, 2014, Vol.45, s. 245-251.

 10. Krentowski J., Szelšg R.: Analiza stanu wzmacnianej konstrukcji w okresie 20-letniej eksploatacji [ref.], XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego, Kielce-Cedzyna, 21-23 maja 2014 r., s. 500-509.

 11. Chyży T., Mackiewicz M., Matulewicz S.: Badanie wpływu uszkodzeń pochodzenia terrorystycznego na bezpieczeństwo konstrukcji na przykładzie zbiornika wieżowego wody pitnej, [ref.], XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń EKOMILITARIS'2014, Zakopane, 9-12 wrzeœnia 2014 r., s. 31-32.

 12. Chyży T.: Wybuch gazu w budynkach mieszkalnych. Wybuch wentylowany, Biuletyn WAT, 2014, Vol. 63, nr 3, s. 159-173.

 13. Miedziałowski Cz., Siwik D.: Analiza wytrzymałoœciowa kontrukcji budynków usytuowanych w strefie oddziaływania głębokiego posadowienia, Inżynieria i Budownictwo, 2014, R. 70, nr 12, s. 662-665.

 14. Miedziałowski Cz., Malesza J., Malesza M., Ustinovichius L.: Monitoring of interactions of a monumental historical complex located on an earth embankment, Journal of Civil Engineering and Management, 2014, Vol. 20, nr 2, s. 299-307.

 15. Miedziałowski Cz., Szelšg R.: Aspekty eksploatacyjne zbiorników żelbetowych w elektrociepłowni, Materiały Budowlane, 2014, nr 5, s. 63-64.

 16. Miedziałowski Cz., Matulewicz S., Mackiewicz M.: Variants of shaping tall building construction and their impact on elevation energy functionality, PhD Interdisciplinary Journal, 2014, nr 1, s. 293-300.

 17. Miedziałowski Cz., Krętowska J.: Finite element analysis for the modelling of building structures in three dimensional schemes, American Journal of Civil Engineering and Architecture, 2014, Vol. 2, nr 4, s. 143-148.

 18. Monografia - Analizy problemów statyki i dynamiki w mechanice. Praktyczne analizy numeryczne złożonych zagadnień mechaniki konstrukcji budowlanych pod red. Czesława Miedziałowskiego, Białystok, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2014.

 19. Monografia - Analizy problemów statyki i dynamiki w mechanice. Teoretyczne aspekty współczesnych analiz konstrukcji budowlanych pod red. Tadeusza Chyżego, Białystok, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2014.

 20. Miedziałowski Cz., Chyży T., Malesza J., Szkobodziński M.: Uszkodzenia i kierunki rekonstrukcji wieży obiektu sakralnego po pożarze, [rozdz.], Ochrona budynków przed wilgociš i korozjš biologicznš i ogniem. T. 9 red. Wojciech Skowroński, Wrocław, Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2014, S. 109-121.

 21. Chyży T.: Zjawisko wentylowanego wybuchu gazu, XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : EKOMILITARIS’2013, Warszawa, s. 131-138.

 22. Miedziałowski Cz., Siwik D.:Wpływ głębokiego posadowienia budynku na zabudowę sšsiedniš, Budownictwo i Inżynieria Œrodowiska, 2013, Vol. 4, nr 1, s. 61-68

 23. Matulewicz S., Chyży T.: Effort analysis of structural elements of the high building subjected to large displacements, Building structures in theory and practice, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2013, s.94-102 (rozdział monografii).

 24. Matulewicz S., Miedziałowski Cz.: Modern computer methods of multivariant analysis of a tall building, Building structures in theory and practice, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2013, s. 144-147 (rozdział monografii).

 25. Grygo R., Łapko A., Chyży T.: Modeling of RC precast composite beams made of recycled aggregate concrete strenghtened by HSC inserts, Central Europe Towards Sustainable Building 2013: Sustainable building and refurbishment for next generations, 2013, Praga, s. 337-340 (rozdział monografii).

 26. Chyży T., Miedziałowski Cz.: Szczegółowe przypadki obcišżeń wyjštkowych. Wybuchy i pożary, Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, Wrocław 2013, s. 13-24 (rozdział monografii).

 27. Malesza J., Miedziałowski Cz., Malesza M.: Wybrane aspekty realizacji modułowych szkieletowych budynków drewnianych, Materiały Budowlane, 2013, nr 12, s. 60-62.

 28. Malesza J., Miedziałowski Cz., Malesza M.: Badanie konstrukcji szkieletowego budynku drewnianego w skali naturalnej, Materiały Budowlane, 2013, nr 10, s. 42-45.

 29. Miedziałowski Cz., Żakowicz A., Baszeń M.: Stan konstrukcji nieukończonego budynku w technologii OWT po ponad 20 latach, Materiały Budowlane, 2013, nr 9, s. 34-35.

 30. Malesza J.: Identification of bending moment in semi-fixed beam, Procedia Engineering, 2013, Vol. 57, s. 746-753 (Web of Science).

 31. Baszeń M., Malesza J.: Schematy zniszczenia elementów konstrukcji szkieletowych budynków drewnianych, Materiały Budowlane, 2013, nr 4, s. 41-42.

 32. Szeląg R.: O stanie technicznym ścian osłonowych z elementów prefabrykowanych w budynkach przemysłowych, Inżynieria i Budownictwo, 2013, R. 69, nr 11, s. 579-581.

 33. Krentowski J., Szeląg R.: Błędy fazy rekonstrukcji baterii silosów stalowych, Przegląd Budowlany, 2013, nr 4, s. 38-43.

 34. Mackiewicz M., Chyży T., Matulewicz S.: Modeling of construction response in terms of large displacements and rotations using the standard plane finite elements, Proceedings of the 10th SSTA Conference : Shell structures : Theory and Applicitations : SSTA’2013, T. 3, s. 421-424 (Web of Science).

 35. Mackiewicz M., Chyży T., Matulewicz S.: Method of imperfections modeling in plane state of stress structures using FEM, Proceedings of the 10th SSTA Conference : Shell structures : Theory and Applicitations : SSTA’2013, T. 3, s. 417-420 (Web of Science).

 36. Czech K.: Wpływ stanu technicznego nawierzchni drogowej na propagację powierzchniowych drgań komunikacyjnych do otoczenia, Transport Miejski i Regionalny, 2013, nr 7, s. 26-33.

 37. Czech K.: Wpływ rodzaju nawierzchni drogowej i obciążeń dynamicznych od pojazdów na poziom drgań powierzchniowych propagowanych do otoczenia, Przegląd Komunikacyjny, 2013, nr 9, s. 11-17; 25.

 38. Miedziałowski Cz., Malesza M.: Analysis of formation and static behavior of timber roof structures in religion historical building, Proceedings of the 8th International Conference: Structural Analysis of Historical Constructions: SAHC 2012, T.3, 2012, S. 2044-2050.

 39. Mackiewicz M.: Koncpecja liniowych elementów skończonych do analizy konstrukcji o dużych zmianach geometryczno-sztywnościowych: „Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie: prace naukowe doktorantów”: praca zbiorowa / pod red. Joanny Bzówski. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012.

 40. Chyży T.: Pożar jako konsekwencja wybuchu gazu wewnątrz budynków mieszkalnych. XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń: EKOMILITARIS'2012. Warszawa, BEL Studio, 2012, s. 91-98.

 41. Krentowski J. R.: Steel roofing disaster in effect of butt joints failure. Fifth International Conference on Engineering failure analysis: ICEFA V. Elsevier. Hague. 2012.

 42. Krentowski J., Szeląg R.: Wady kształtowania baterii powłok walcowo-stożkowych. Politechnika Świętokrzyska, Instytut Techniki Budowlanej, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Kielce, Zarząd Główny PZITB, 2012, s. 332-339.

 43. Krentowski J.: Rekonstrukcja i rewaloryzacja zabytkowego budynku "Pod Łokietkiem" w Ojcowie, Materiały Budowlane, Nr 9, 2012, s. 56-58.

 44. Chyży T., Mackiewicz M.: Koncepcja elementów skończonych w obliczeniach konstrukcji o dużych zmianach sztywnoœci, Budownictwo i Inżynieria Œrodowiska, 2012.

 45. Krentowski J., Szelšg R.: Błędy fazy rekonstrukcji baterii silosów stalowych, Przeglšd Budowlany nr 2/2013.

 46. Baszeń M., Miedziałowski Cz.: Badania doświadczalne i analizy numeryczne stropów drewnianych w budynkach szkieletowych. Inżynieria i Budownictwo. R.67, nr 6 (2011), s. 324-327.

 47. Baszeń M., Miedziałowski Cz.: Wpływ czasu obciążenia i oddziaływań atmosferycznych na połączenia w szkieletowych konstrukcjach drewnianych. Materiały Budowlane. 2011, nr 3, s. 70-72.

 48. Chyży T., Malesza M., Miedziałowski Cz.: Wpływ ułożenia poszycia na pracę statyczną szkieletowych konstrukcji drewnianych. Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych: praca zbiorowa. T. IX, Szczecin, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2011, s. 203-210.

 49. Malesza M., Miedziałowski Cz., Malesza J.: Kształtowanie i projektowanie współczesnych konstrukcji drewnianych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. 2011, 330 s.

 50. Malesza M., Miedziałowski Cz., Malesza J.: Kształtowanie i wykonawstwo budynków w konstrukcji lekkiego szkieletu drewnianego. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Vol. 2, nr 4 (2011), s. 577-582.

 51. Malesza M., Miedziałowski Cz., Malesza J.: Wybrane zagadnienia rekonstrukcji obronnej cerkwi gotyckiej pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu = Selected issues from the reconstruction of a defensive Gothic Orthodox church of the Annunciation in Supraśl. Wiadomości Konserwatorskie. Nr 29 (2011), s. 70-76.

 52. Krentowski J., Tribiłło R.: Numerical Analysis of Crosswise Heterogeneous Covering Structures in 3D Class Structure Conditions. Acta Mechanica et Automatica. Vol.5, nr 4 (2011), s. 58-61.

 53. Krentowski J., Tribiłło R.: Rewitalizacja zabytkowych sklepień ceglanych. Inżynieria i Budownictwo, R.67, nr 3 (2011), s. 139-141.

 54. Krentowski J.: Wpływ temperatury pożaru na nośność stalowej konstrukcji przekrycia. Materiały Budowlane, 2011, nr 6, s. 66-67, 70.

 55. Krentowski J.: Katastrofa stalowego przekrycia hali. Materiały Budowlane, 2011, nr 6, s. 42-43.

 56. Żakowicz A., Miedziałowski Cz.: Modele konstrukcji budowlanych uwzględniające zmiany w czasie parametrów geometrycznych, materiałowych i schematu statystycznego. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Vol. 2, nr 2 (2011), s. 197-204.

 57. Szeląg R., Tribiłło R.: O destrukcji płaskich stropów ceglanych, Inżynieria i Budownictwo, 6/2011, str. 305-307.

 58. Orłowski Z., Chyży T.: Ocena nośności płyty stropowej podczas pierwszego etapu rozdeskowania, Inżynieria i Budownictwo, 6/2011, str. 308-309.

 59. Chyży T.: Ocena intensywności wybuchu gazu wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, Inżynieria i Budownictwo, 6/2011, str. 310-312.

 60. Chyży T., Czech K. R., Miedziałowski Cz.: Wpływ wybranych czynników na propagację drgań drogowych w obrębie zabytkowego zespołu budynków, Inżynieria i Budownictwo, 6/2011, str. 320-323.

 61. Baszeń M., Miedziałowski Cz.:Badania doświadczalne i analizy numeryczne stropów drewnianych w budynkach szkieletowych, Inżynieria i Budownictwo, 6/2011, str. 324-327.

 62. Ezerskiy V., Czech K. R.: Analiza optymalizacyjna właściwości fizykomechanicznych modyfikowanych betonów drobnoziarnistych, Inżynieria i Budownictwo, 6/2011, str. 335-337.

 63. Walendziuk A., Miedziałowski Cz., Krętowska J.: Analiza numeryczna wytężenia wielospójnych struktur materiałowych w problemach stomatologii. IX Konferencja: Nowe kierunki rozwoju mechaniki. Częstochowa. 2011, str. 26-27.

 64. Baszeń M., Miedziałowski Cz.: Wytężenie elementów składowych konstrukcji stropów w drewnianych budynkach szkieletowych. Materiały Budowlane. 2011, nr 1 str. 97-99.

 65. Chyży T.: Eksperymentalne badania odporności słupów nośnych przy obciążeniu wybuchem gazu (rozdz. monografia). Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. T. 1. Wojskowa Akademia Techniczna, 2010, str. 469-477.

 66. Chyży T.: Aktualny stan wiedzy w prognozowaniu intensywności wybuchów gazu w pomieszczeniach mieszkalnych. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. T. 1, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, 2010, s.199-207.

 67. Krentowski J., Tribiłło R.: Praktyczne aspekty wzmacniania zewnętrznych ścian warstwowych. Inżynier Budownictwa, 2010, nr 1, str. 74-78.

 68. Krentowski J., Tribiłło R.: Ocena stanu technicznego i wzmocnienie słupów konstrukcji wsporczej zbiorników gazów przemysłowych. Inżynieria i Budownictwo, 2010, nr 7, str. 356-359.

 69. Krentowski J., Tribiłło R.: Rekonstrukcja zewnętrznych ścian osłonowych w obiektach przemysłowych. Materiały Budowlane, 2010, nr 4, str. 90-91.

 70. Krentowski J., Tribiłło R.: Stany zagrożenia zewnętrznych ścian warstwowych : kształtowanie rozwiązań prototypowych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2010 Vol.1, nr 2, str. 149-154.

 71. Krentowski J., Tribiłło R.: Identyfikacja parametrów stalowej konstrukcji przekrycia poddanej działaniu temperatury pożaru. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2010, Vol.1, nr 2, str. 143-148.

 72. Krentowski J., Tribiłło R.: Wpływ obciążenia temperaturą na stan odkształceń płyty przekrywającej zbiornik wypełniony ciekłym medium. Przegląd Budowlany, 2010, nr 9, s.34-38.

 73. Szulborski K., Tribiłło R.: O wpływie przemieszczeń podłoża gruntowego na istniejące budynki o konstrukcji tradycyjnej i sposobach wzmacniania tych budynków. Inżynieria i Budownictwo, 2010, nr 1, str. 18-22.

 74. Kosior-Kazberuk M., Malesza M., Miedziałowski Cz.: Degradacja żelbetowych konstrukcji oczyszczalni ścieków po czterdziestoletnim okresie eksploatacji i kierunki ich rekonstrukcji. Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych: durability and contruction repairs efficiency: III Scientific Conference. Poznań, 2010.

 75. Chyży T.: Aktualny stan wiedzy w prognozowaniu intensywności wybuchów gazu w pomieszczeniach mieszkalnych (rozdz. monografia). T. 1. Wojskowa Akademia Techniczna, 2010, str. 199-207.

 76. Chyży T.: Metoda analizy budynków mieszkalnych obciążonych nadciśnieniem w strefie wewnętrznego wybuchu gazu (monografia). Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. 2009.

 77. Baszeń M., Miedziałowski Cz.: Analiza podatności połączeń w budynkach o szkieletowej konstrukcji drewnianej. Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych. T. 8. Szczecin, 2009, str. 27-37.

 78. Krentowski J., Tribiłło R.: Awaria i naprawa stalowej konstrukcji przekrycia hali po pożarze. Inżynieria i Budownictwo, 2009, nr 11, str.605-608.

 79. Chyży T., Czech K. R., Malesza M., Miedziałowski Cz.: Investigations and evaluation of road vibrations influence in historic buildings complex. REMO 2009, Wrocław, grudzień 2009.

 80. M. Malesza, Cz. Miedziałowski, T. Chyży: Analiza szkieletowych budynków drewnianych przy zastosowaniu modeli o różnej prcyzji odwzorowania. Pięćdziesiąta czwarta konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB - Zrównoważony rozwój w budownictwie. Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Krynica, 2008, str. 281-588.

 81. W. Jezierski, K. R. Czech: Trójkryterialna optymalizacja właściwości drobnoziarnistych betonów cementowych modyfikowanych dodatkami polimerowymi. Pięćdziesiąta czwarta konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB - Zrównoważony rozwój w budownictwie. Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Krynica, 2008, str. 265-272.

 82. G. Bąk, J. Malesza: Analiza sztywności wspornikowej belki żelbetowej pod obciążeniem doraznym. Z. N. Pol. Białostockiej, Budownictwo, 2008.

 83. W. Jezierski, K. R. Czech: Wpływ dodatków polimerowych na parametry wytrzymałościowe betonów cementowych. Przegląd Budowlany, Nr 4, kwiecień 2008, str. 48-51.

 84. Cz. Miedziałowski, M. Baszeń: Analiza numeryczna i badania drewnianych szkieletowych elementów ściennych z otworami. Inżynieria i Budownictwo, R.63, nr 1, 2007.

 85. Cz. Miedzialowski, M. Malesza: Functions of the modern techniques and their influence on analyses in reconstruction of historic buildings, W: Proceedings of the 5th International Conference: Structural Analysis of Historical Constructions: Possibilities of numerical and experimental techniques. T.2, New Delhi, New Delhi: Macmillan India Ltd, 2007 (Advanced Research Series).

 86. G. Bąk, W. Gosk: Identyfikacja sztywności podłoża gruntowego w procesach dynamicznego obciążenia i odciążenia. XLII Konferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB, Białystok-Krynica, 2007.

 87. G. Bąk, W. Gosk: Sztywności podłoża piaszczystego w procesach obciążenia i odciążenia wywołanego udarem. Czasopismo Techniczne, Wyd. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Z. 2 - Budownictwo, 2007, s. 3-10.

 88. W. Jezierski, K. R. Czech: Tłumienie materiałowe w drobnoziarnistych betonach cementowych modyfikowanych polimerami. Przegląd Budowlany, Nr 1, styczeń 2007, str. 32-37.

 89. A. Kierklo, R. Tribiłło, A. Walendziuk: Numeryczna symulacja stanu naprężeń w rejonie szyjki zęba, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo nr 27, 2006.

 90. M. Baszeń, Cz. Miedziałowski,: Szkieletowe budownictwo drewniane - współczesne problemy badawcze, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo nr 27, 2006.

 91. T. Chyży, M. Malesza: Identyfikacja dynamiczna wieży cerkwi pw. Św. Ducha w Białymstoku, XI Sympozjum : Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle, Kraków, 16-17 listopada 2006 r., Politechnika Krakowska, Kroków, 2006.

 92. T. Chyży: Komputerowy model efektu "spadających stropów" o konstrukcji belkowej w strefie wewnętrznego wybuchu gazu, LII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Gdańsk-Krynica, 2006 r., Zeszyt Naukowy Politechniki Gdańskiej, Budownictwo Lądowe nr 59, 2006.

 93. T. Chyzy, J. Kretowska, Cz. Miedzialowski: Analysis of 3D wall building structures dynamic response, Structural Engineering and Mechanics,Vol.22, nr 1 (2006), Techno Press, 2006.

 94. W. Jezierski, K. R. Czech: Badanie eksperymentalne współczynnika rozproszenia w betonach modyfikowanych, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo nr 27, 2006.

 95. J. Krentowski, R. Szeląg, R. Tribiłło: Metoda badań nieniszczących konstrukcji zabytkowych obiektów sakralnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo nr 27, 2006.

 96. J. Krentowski, R. Tribiłło, T. Chyży: Procesy wybuchu gazu i awarie zbiorników oczyszczalni ścieków, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo nr 27, 2006.

 97. M. Malesza, C. Miedziałowski: Immediate and long-term strength tests of connections in the wood-framed structure, Mechanics Nr 4, 2006.

 98. M. Malesza, Cz. Miedziałowski: The wood-framed with sheathing buildings-alternative for housing construction, Journal of Civil Engineering and Management, Vol.12, nr 2, 2006.

 99. Cz. Miedziałowski, M. Malesza: Budynki o szkielecie drewnianym z poszyciem: podstawy mechaniki konstrukcji oraz zagadnienia konstruowania i realizacji, Warszawa-Białystok: Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, 2006. (Studia z Zakresu Inżynierii, Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, nr 55).

 100. G. Bąk: Loss of stability of the Response of Reinforced Concrete Sections. Międzynarodowa Konferencja: Analytical Models for Concrete and Mosonery 'AMCM'2005, Gliwice - Ustroń, czerwiec 2005 r., RRA, str. 23-25.

 101. G. Bąk, W. Gosk: Prognoza numeryczna reakcji falowej uwarstwionej półprzestrzeni sprężystej, II Konferencja Geotechniki "Współpraca budowli z podłożem gruntowym", Białystok - Białowieża 2004, 17-20 czerwca 2004r.

 102. G. Bąk, Zb. Szcześniak: Schrony obrony cywilnej w budynkach użyteczności publicznej, XLIX Konf. Naukowa K.I.L. i W. PAN i Kom. Nauki P.Z.I.T.B., "KRYNICA 2003", t. I, "Budynki użyteczności publicznej", ref. problemowy w części ogólnej, str. 1 - 18.